Termékek Menü

BÉRELHETŐ TÁROLÓK

 

Wht tároló szabályzata, és árlistája

 

Az épület parkolási szabályzata. 

A bèrlő az erre a cèlra kialakított közvetlenül az èpülett mellett elhelyezkedő sàrga színnel jelölt területet hasznàlhatja nagyobb tárgyak ki be pakolásánál vàrakozàsra, nem parkolásra!

Bérlő a Bérleményt magába foglaló épületet/ingatlant a legnagyobb körültekintéssel köteles használni, különösen az autóval való közlekedés, a le- és felrakás, a Bérleménybe való bepakolás és zárás-nyitás esetén.A szabály megsértése először írásbeli figyelmeztetést vonz maga utàn, a cselekmèny folytatàsa utàn a bèrlői jogviszony azonnali felmondásàval jár.

Tároló nyitvatartása:

A Bérlemény kizárólag az adott nyitvatartási időben használható. 

A bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlan 20-órától reggel 6-óráig zárva tart, ez időtartam alatt az èpületbe belèpni szigorúan tilos.Ennek megszegése esetén a nyugalom által kiszámlázott díjon felül a bèrlői jogviszony azonnali felmondásával jár. A raktàr àllandó távfelügyeleti riasztóval van ellátva. Az épületbe  amelynek területén a Bérlemény található a bejutást biztosító külső ajtó kártyával nyitható, azok ellenértékét ....................................Ft a jelen szerződés megkötésekor megfizeti. A Bérlő a kártyát csak azon személyeknek adhatja át, akik a Bérleti Szerződésben belépésre jogosultként regisztrálásra kerültek.Amennyiben a kártyát lejártakor sérülésmentesen adja vissza, az ellenérték visszajár. A kártya elvesztését a Bérlő köteles Bérbeadónak haladéktalanul jelezni.A Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a Bérlő akár a Bérleti Szerződésben felsorolt egyéb személyeknek biztosította a Bérleménybe való belépést vagy a lakatkulcs és a kártya elvesztésével/ellopásával kívülállók hozzáférhettek a Bérleményhez.

A tároló zárása

Bérlemény zárása a Bérlő által beszerzett lakattal, zárral történik (beszerezhető a bérlemény helyszínén).  

Bérlemény használata

A Bérlő a Bérleményben elektromos berendezést nem használhat, azokat elektromos forráshoz nem csatlakoztathatja. Ennek megsértése a bérleti jogviszony azonnali rendkívüli felmondását vonja maga után.

A bérleményben lévő ingóságokat, a Bérlő saját költségére jogosult biztosítani.Bérlő a Bérleményt albérletbe nem adhatja, használatát nem engedményezheti. Ennek megsértése esetén, a Bérbeadó rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja a bérleti jogviszonyt és a Bérlőt kárfelelősség terheli.

A Tiltott Ingóságoknak a Bérleményben történő elhelyezése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Bérbeadó a jogviszonyt azonnali hatállyal felmondhatja, a szerződésszegés elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteheti, akár a Bérleménybe bemehet, onnan az Ingóságokat a Bérlő értesítése nélkül eltávolíthatja és megsemmisítheti, az illetékes hatóságokat értesítheti. Az ilyen szükségszerű kényszerintézkedésekkel felmerülő költségeket a Bérlő köteles viselni és a Bérbeadó nem felelős semmilyen bekövetkező kárért, így a Bérleményben elhelyezett Ingóságokban keletkezett esetleges károkért sem. Ha a Tiltott Ingóságok elhelyezésével a Bérlő harmadik személynek okoz kárt, úgy a Bérlő köteles azt megfizetni, a Bérbeadó az ilyen károkért nem felel harmadik személyek irányában sem.

A Tiltott Ingóság elhelyezése esetén az egyébként fizetendő Bérleti díj háromszorosát követelheti a Bérbeadó a Bérlőtől, ha tisztázható mennyi ideig volt a Tiltott Ingóság a Bérleményben. Ha ezen időtartam nem állapítható meg, úgy a Bérbeadó háromhavi Bérleti díjnak megfelelő mértékű kötbért jogosult követelni a Bérlőtől, mely a felszólítástól számított 3 napon belül esedékes.

Tiltott Ingóságnak minősül a robbanó-, sugárzó-, mérgező-, az egészségre káros egyéb anyag, a pénz, az ékszer, bármilyen élelmiszer, élőlény, valamint minden egyéb, jogszabályba ütköző módon megszerzett dolog elhelyezése, így különösen a vegyi anyagok, gázok, üzemanyagok, maróanyagok, környezetre veszélyes anyagok, radioaktív, biológiai anyagok, a szemét, a hulladék, a szagot vagy hangot kiadó anyagok, fegyverek-lőszerek, beleértve az alkatrészeiket, szőrmék, műtárgyak, pótolhatatlan Ingóságok, a Bérlő számára eszmei értékkel bíró Ingóságok, értékpapírok, veszélyes anyagok, valamint olyan Ingóságok, anyagok, amelyek tartását jogszabály tiltja.

 A bérleti jogviszony megszűnése

Ha Bérlőnek bármilyen jogcímen tartozása állna fenn a Bérbeadó felé, úgy a bérleti jogviszony megszűnése esetén, a Bérbeadó a bérleményben tárolt ingóságokon érvényesíti a zálogjogát akként, hogy a megszűnés napjától számított 15 napig az ingóságokat felelős őrzésbe veszi, melyről a Bérlőt értesíti, továbbá tájékoztatja a zálogjoga alapján a bérlőt, a Ptk. 5:131 §-ának megfelelően, az értékesítési szándékáról. Amennyiben a Bérlő a tartozását teljes egészében nem rendezi, úgy a Bérbeadó a 15 nap elteltével jogosult a felelős őrzéssel felhagyni és a tárgyakat választása szerint megsemmisíteni, vagy bírósági végrehajtáson kívül értékesíteni a kereskedelmi ésszerűség követelményeinek megfelelően. A Bérbeadó, amennyiben a tárgyakat bírósági végrehajtáson kívül értékesíti, úgy köteles az értékesítést követően késedelem nélkül elszámolást készíteni a Ptk. 5:135 §-ának megfelelően. A zálogjog érvényesítésével, a felelős őrzéssel, a megsemmisítéssel, továbbá az értékesítéssel és az elszállítással felmerült költségeik, a Bérlőt terhelik. A zálogjog érvényesítésével kapcsolatban, egyebekben a Ptk szabályai az irányadóak. A bérleti jogviszony bármilyen módon történő megszűnése esetén, amennyiben a bérlet utolsó napján a Bérlő a Bérleményt kiürített, tiszta és megfelelő állapotban nem adja vissza Bérbeadó részére, köteles 200,-Ft/nm/nap használati díj megfizetésére.

A tárolásról, bérléséről  vonatkozó szabályok

A Bérlő a Bérleményt kizárólag rendeltetésszerűen, ingóságok tárolására jogosult használni. A Bérlő köteles a szemetelést mellőzni a Bérlemény területén, azt tisztán, rendben tartani. A Bérlő a Bérleményt csak Ingóságok tárolására, rendeltetésszerűen használhatja. Ebből adódóan a Bérleményben nem folytathat a be- és kipakoláson túlmenően folyamatos jelenlétet igénylő szolgáltatási, irodai, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet, semmilyen gazdasági- üzleti tevékenységet, nem végezhet semmilyen anyag, áru, Ingóság előállítását, javítását, karbantartását, semmilyen műszaki jellegű tevékenységet.

 A Bérlő a Bérleményben semmilyen átalakítást nem hajthat végre, azt nem változtathatja meg és nem rongálhatja meg.

A Bérlő az Ingóságait úgy köteles elhelyezni, hogy a zárhatóság biztosított legyen és a Bérlemény előtt vagy azon kívül a Bérleményt magába foglaló épületben/ingatlanban semmilyen Ingóságot nem hagyhat. A Bérleményen kívül hagyott Ingóságokért a Bérbeadó felelősséget nem vállal és azt elszállíthatja a Bérleményen kívüli területről. Ebben az esetben a Bérbeadó felszólítja a Bérlőt az Ingóságok elvitelére, ha ezt nem teljesíti 8 napon belül, a Bérbeadó megsemmisíti azokat és érvényesíti a Bérlővel szembeni költségeit.

A Bérlő köteles Bérbeadó számára előre egyeztetett időpontban biztosítani a bérleménybe való bejutást a kötelezően végzendő állagmegóvó, karbantartási munkák idejére.

A Bérleti díj megfizetésére vonatkozó határidő elmulasztása,amennyiben a Bérlő 10 napon belül nem nyilatkozott, azt úgy kell tekinteni, hogy felmondta a Bérleti Szerződést és a bérleti jogviszony a következő teljes Bérleti hónap utolsó napjával megszűnik és a Bérbeadó a Bérleti Szerződés és az ÁSZF rendelkezései szerint járhat el a kiürítéssel és a Bérleti díj követelésével kapcsolatban.

Szükséges esetben, a Bérbeadó eltávolíthatja a Bérleményről a Bérlő által elhelyezett lakatot/zárat, kinyithatja a Bérleményt és abban az általa szükségesnek tartott ideig tartózkodhat. Ilyen szükséges esetnek minősül, ha a Bérleményt, annak épületét, a Bérlő vagy kívülálló harmadik személyek Ingóságait kárveszély fenyegeti, vagy azonnali karbantartási, javítási munkálatokhoz, az elengedhetetlenül szükséges.  Ekként járhat el a Bérbeadó akkor is, ha felismeri, hogy a Bérleményben elhelyezett Ingóságok veszélyeztetik az épületet/ingatlant vagy a további Bérlők Ingóságait, vagy abban Tiltott Ingóságot észlel, vagy a Bérlő károkat okoz az elhelyezett Ingóságaival.Ebben az esetben a Bérbeadó a lehető leghamarabb időben értesíti a Bérlőt a Bérlemény kinyitásáról, annak indokáról és az általa megtett intézkedésekről, valamint a Bérlőtől elvárt cselekményekről. Amennyiben a Bérlő nem működik együtt a Bérbeadóval, úgy a Bérbeadó azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondhatja a bérleti jogviszonyt és a megszűnés esetére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

Kép készítése:

A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a Bérlemény épületében és ingatlanán video-felvételt készít, melyeket minimálisan tíz napos időtartamra megőriz. Amennyiben bár milyen olyan esemény történik, amelynek bizonyításához szükséges felvétel, úgy azt a Bérbeadó felhasználhatja. Amennyiben a Bérlő kéri a felvétel visszanézését, úgy minimum 10.000 Ft + ÁFA összeget köteles fizetni a Bérbeadó részére.

A bérleti jogviszony megszűnésének napján, a Bérlő köteles a Bérleményt kiürített, tiszta, a természetes elhasználódás figyelembe vétele mellett, az átvételkori állapotnak megfelelő módon, nyitott állapotban a Bérbeadó részére visszaadni. Amennyiben a Bérlő nem a fentiek szerinti állapotban adja vissza a Bérleményt a Bérbeadónak, úgy a hulladékot, a szemetet, az otthagyott Ingóságokat a Bérbeadó haladéktalanul elszállítja, mellyel kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget a Bérlő köteles megfizetni. A szemét, a hulladék, az Ingóságok elhelyezésével kapcsolatos díjat is a Bérlő köteles viselni.

Az Általános Szerződési Feltételek és a Házirend egy-egy példányát a Bérlő a jelen szerződés aláírásával elismerten egyidejűleg átvette, megismerte, és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el. 

 

 

Árak

Emeleti tároló 2-7 box ~10,8m2

1 év 200.000 bruttó   - 16.666 bruttó / hó

1/2 év 120.000 bruttó- 20.000 bruttó / hó

Emeleti tároló 1-box ~20m2

1 év 300.000 bruttó    - 25.000 bruttó / hó 

1/2 év 180.000 bruttó - 30.000 bruttó / hó

Cégeknek az ÁFA visszaigényelhető!

2 hónap kaució!

 

Horganyzott Polc Bérlés 

1 év    6.000 + ÁFA 

1/2 év 8.000 + ÁFA 

horganyzott 

ma/sz/mé: 190×100×40cm 

* 4 polc 

* gyorsan összeszerelhető 

megengedett terhelés: egyenletesen megoszló terhelésnél 70kg/polc

 
 
 
 

Rendezés:
Nézet: